โปรโมชั่น 4

โปรโมชั่น 2

โปรโมชั่ย 3

ปี 1952

--ไม่พบหนัง--